View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Advanced Selling Options/ca

POS/User Manual/ca

Index


A la part superior de la finestra de vendes hi ha una sèrie de botons, que no s’han descrit en l’explicació d’una venda senzilla. Aquests botons inclouen accions addicionals, com l’esborrament d’un tiquet, la divisió d’un tiquet, l’inici d’una venda en paral·lel, etc.

Advanced selling buttons.png

A continuació, es descriu en detall cada un d’aquests elements:

Contents

Divisió de pagaments

Cal utilitzar la divisió de pagaments en el cas que, una vegada creada una venda i en el moment del cobrament, els clients decideixin dividir els pagaments. A continuació, es mostra un exemple senzill en passos.

PAS 1: Premeu el botó de divisió de pagaments

Simultaneously charges ca.png

PAS 2: Dividiu els productes en dos

Per a això hi ha diverses opcions:


Dividing a ticket ca.png

PAS 3: Accepteu la divisió

Premeu el botó Acceptar.

Charging some articles separetly ca.png

PAS 4: Realitzeu el pagament dividit =

Charging window ca.png

PAS 5: Continueu amb la venda dels productes restants

Some articles are left ca.png

Vendes paral·leles

Un cas habitual en una botiga amb diversos empleats és la necessitat de fer diverses vendes al mateix temps. Per exemple, si comencem a comptar els productes d’un client i aquest necessita absentar-se un moment, l’opció de venda paral·lela permet que la caixa pugui continuar utilitzant-se per realitzar una altra venda, sense perdre l’anterior. Per a això premeu el botó de venda paral·lela.

Simultaneously charges ca.png

En iniciar una venda paral·lela, la finestra de vendes es mostra buida.

Starting a simultaneously charges ca.png

Una vegada que es conclogui la nova venda, es mostrarà l’anterior.

Eliminar una venda

Una altra opció útil és la cancel·lació d’una venda. Per fer-ho, premeu el botó Eliminar.

Si hi ha diverses vendes iniciades (en el cas que estigueu realitzant una venda paral·lela), s’esborrarà l’actual i es continuarà l’anterior.

Remove a sell ca.png

Accedir a una venda

La pantalla de vendes disposa d’un últim botó d’accés a una venda anterior. Aquesta funcionalitat té sentit quan hi ha diverses vendes paral·leles obertes.

Premeu aquest botó per accedir a qualsevol de les vendes anteriors, indicant la data inicial de cada una. Únicament cal que feu clic sobre la venda a la que voleu accedir.

View another open sell ca.pngPOS/User Manual/Selling/ca | POS/User Manual/Editing Sells/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Advanced_Selling_Options/ca"

This page has been accessed 3,393 times. This page was last modified on 26 June 2009, at 11:12. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.