View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Maintenance/ca

POS/User Manual/ca

Index


Contents

Manteniment de l'Openbravo POS

Usuaris

En un negoci amb diversos empleats sol ser important repartir les responsabilitats. En aquesta opció es permet configurar l’accés de les diferents persones que vagin a usar el sistema, delimitant els seus privilegis segons interessi.

La navegació associada a aquesta opció és:

Administració » Manteniment » Usuaris

Hi ha quatre nivells d’ús. Inicialment el sistema compta amb 4 usuaris, un de cada nivell:

En aquesta finestra podeu crear usuaris nous, modificar usuaris existents o esborrar usuaris.

User configuration ca.png

Un comportament habitual seria:

Per a això, disposeu dels següents botons:

A la fitxa d’usuari podeu introduir el nom i :

Rols

Aquesta opció permet crear, eliminar o modificar els rols d’usuari.

Per a un ús avançat de l'Openbravo POS, consulteu el manual d’administració del producte.

Recursos

Aquesta opció permet modificar dades tècniques del sistema.

Per a un ús avançat de l'Openbravo POS, consulteu el manual d’administració del producte.

Plantes

Aquesta opció permet configurar diferents plantes del restaurant. Únicament té sentit quan l’execució de l'Openbravo POS està definida com a restaurant (vegeu l’apartat Configuració de l'Openbravo POS per a més informació sobre els diferents tipus d’execució).

Taules

Podeu configurar les taules de cada planta del restaurant mitjançant aquesta opció. De nou, únicament té sentit quan l’execució del TPV està definida com a restaurant.

Informe d’usuaris

El sistema permet imprimir un informe amb etiquetes representatives de cada usuari, indicant el nom, el rol i la fotografia.

Aquest informe està disponible a:

Administració » Manteniment » Informe d’usuaris
POS/User Manual/Sell Reports/ca | POS/User Manual/Configuring/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Maintenance/ca"

This page has been accessed 3,363 times. This page was last modified on 19 March 2009, at 17:25. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.